سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه و دبیرستان و راهنمایی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
معارف اسلامی