در باره حایز رتبه نخست شدن مقاله «نقد و بررسی انتساب تقریرات آقا نجفی قوچانی به آخوند خراسانی و شیخ عبد الکریم گزی»
48 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : شبکه تلویزیونی اترک (خراسان شمالی)
محل مصاحبه : بجنورد سالن همایش های پترو شیمی 13-6-1393
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0