نسبت عقل و عاطفه در عزا داری حسینی
45 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : رادیو استانی ایلام
محل مصاحبه : رادیو ایلام
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رادیو ایلام
تعداد شرکت کننده : 0