روش قرآن در جذب عاطفی انسان
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده عاطفه که با احساس تفاوت دارد، به معنای کشش‌ها و گرایش‌های نفسانی است. عواطف دو دسته‌اند: فطری و حصولی و به دلیل نقش کلیدی عواطف در هندسه‌ی دورنی انسان‌، سرنوشت انسان را در سایه‌سار خود رقم می‌زنند. واکاوی سازه‌واره‌های نرم‌افزاردرون انسان ضرورتی است که کمک زیادی به فهم و تفسیر قرآن می‌کند و یکی از نکات مهم در این راستا فهم ارتباط عاطفه با شناخت، درک و معرفت است. این پژوهش‌نامه برخوردار از نوآوری موضوعی؛ یعنی موضوع «روش قرآن در جذب عاطفی انسان» با گذر از کاستی‌های پژوهشی پیرامون ابعاد مختلف موضوع مذکور در پی کاوش خود نکات کلیدی و مهمی به دست آورده و نظام ارتباطی قرآن با عواطف انسان را در راستای چگونگی جذب عاطفی به بحث و بررسی و تحلیل کشیده است و با مطالعه بر گستره‌ی واژگان عاطفی در کاربست قرآن و کشف اصول، مبانی و راهبردهای جذب، میزان توجه قرآنبه این ویژگی انسان که مبتنی بر ارزش و اهمیت عواطف بوده را روشن کرده است. یکی از نو‌آوری‌های مهم این رساله بحث پیرامون معناشناسی واژگان عاطفی قرآنی در رابطه با خداوند متعال است که با تقریر چالش‌های موجود پیرامون معنا و مفهوم آنها و نقل و نقد دیدگاه‌های اندیش‌وران و بیان زاویه‌پنهان پیش‌فرض‌های بنیادینِ دیدگاه‌های مذکور، سعی در بیان راهبرد مختار خود نموده و از سوی دیگر با معناشناسی جامع واژگان عاطفی قرآن در کنار هم، گوشه‌هایی از لغزش‌های معناشناسان و لغت‌پژوهان و نیازهای پژوهشی مسئله را نمایانده است. بیان مساله در یک ساختار پوششیِ همه‌جانبه در کنار تبیین زاویه‌پنهان‌ها و نکات نو، پژوهشی فاخر و متین را با استفاده از روش اسنادی و تحلیلی به هم رسانده است. تا آن‌جا که امید می‌رود با عرضه‌ی آن تحولی مشهود در عرصه‌ی متن‌پژوهی و تفسیر‌نگاری قرآن کریم پدیدار شود. واژگان کلیدی: قرآن،احساس،جذب،جذب عاطفی، راهبرد، شناخت، عاطفه