محکم و متشابه در قرآن
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله مساله وجود محکم و متشابه را در قرآن مورد دقت قرار می دهد و به فلسفه وجود آنها نگاهی دارد.