تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
رشته مدرسی معارف اسلامی 
مدرسی معارف اسلامی 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00